§1         NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er ”Midtfyns Bueklub”. Foreningens hjemsted er  Faaborg-Midtfyn Kommune, og dens adresse er ved den fungerende formand.


§2         FORMÅL
Foreningen har til formål:

  • at skaffe alle aktive medlemmer mulighed for at dyrke bueskydning som amatør-idræt under betryggende forhold,
  • at søge samkvem med andre bueskydnings-foreninger ved medlemmernes deltagelse i turneringer og stævner,
  • at fremme kendskab til bueskydning som idræt. 

 

§3         TILHØRSFORHOLD
Foreningen skal stå som medlem af Dansk Bueskytteforbund (DBSF), som medlem af Dansk Idrætforbund (DIF) og som er medlem af det internationale bueskytteforbund Federation Internationale de Tir a l’Arc (FITA), så medlemmerne her igennem sikres de bedst mulige betingelser for at kunne dyrke deres sport - også på eliteplan.
Foreningen underlægger sig ovenstående foreningers love.

 
§4         MEDLEMMER
Anmodning om optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen, hvorefter optagelse finder sted. Seniormedlemmer er alle medlemmer over 18 år. Ungdomsmedlemmer skal indmeldes ved deres forældre eller værger. Ved optagelse udleveres kopi af foreningens love. Passive medlemmer optages ved henvendelse til bestyrelsen. Indmeldelse kan finde sted på hvilket som helst tidspunkt af året. Indmeldelse er bindende for mindst 6 måneder. Udmeldelse kan herefter ske skriftligt uden varsel dog uden refusion af allerede indbetalt kontingent. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved beslutning på en ordinær generalforsamling. Sådanne forslag kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

 
§5         KONTINGENT
Kontingent fastsættes af bestyrelsen i henhold til godkendt budget.
Kontingent for de aktive medlemmer sammensættes af særskilte andele til henholdsvis ”MIDTFYNS BUEKLUB”, DBSF og Bueskydning-abonnement i henhold til DBSF`s love, således at kontingentandelen til DBSF m.v. fastlægges på de respektive unions- og forbundsmøder, så der på ”MIDTFYNS BUEKLUBS” generalforsamling alene skal tages stilling til fastsættelse af ”MIDTFYNS BUEKLUBS”-andelen (og bueleje). Det samlede individuelle kontingent bliver så summen af de forskellige andele.
Kontingentet kan reduceres for øvrige husstands-medlemmer. Kontingent opkræves halvårligt. Er et medlem i kontingent-restance senest 1 måned efter forfaldsdag, skal foreningen skriftligt anmode medlemmet om indbetaling af beløbet plus et rykkergebyr, senest 14 dage fra rykkerbrevets dato. Overskrides denne frist kan bestyrelsen slette den pågældende som medlem af foreningen. Medlemmer i restance har ikke stemmeret på generalforsamlingen.


§6         GENERALFORSAMLING
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan således tage stilling til alle spørgsmål, i hvilke dens kompetence ikke er udelukket i disse love.  Spørgsmål som klart falder uden for foreningens formål jvf. paragraf 2, kan dog ikke behandles på generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Datoen bestemmes af bestyrelsen.
Indkaldelse, indeholdende dagsorden, skal ske senest 2 uger før generalforsamlingen enten skriftligt til alle medlemmerne eller ved annoncering i dagspressen. Indkaldelsen ophænges også på foreningens opslagstavle. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder vedtægtsændringsforslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, dvs. praksis senest primo januar måned, såledesat forslaget kan optages på dagsordenen som selvstændigt punkt og bekendtgøres i indkaldelsen. Indkommer et forslag for sent kan det fremlægges på generalforsamlingen under eventuelt, men kan først optages på dagsordenen og derved tages til afstemning på næste generalforsamling. Generalforsamlingen kan, såfremt den finder forslaget tilstrækkeligt vigtigt, indkalde til ekstraordinær generalforsamling herom.
Alle foreningens medlemmer har møde- og taleret ved generalforsamlingen, og alle aktive medlemmer der er fyldt 15 år på dagen for generalforsamlingen har stemmeret. For alle medlemmer under 15 år kan forældre deltage i generalforsamlingen med stemmeret, en forældre pr. barn, en person kan kun have en stemme.
Valg foretages ved almindelig stemmeflertal blandt fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen. Om afstemningen skal ske skriftlig, ved opråb eller ved håndsrækning besluttes ad hoc af generalforsamlingen.
Generalforsamlingens dagsorden har følgende faste punkter:
1.  Valg af dirigent og mødesekretær (helst ikke bestyrelsesmedlemmer).
2.  Bestyrelsens/formandens beretning.
3.  Regnskab fremlægges og godkendes. Budget for det kommende år fremlægges og vedtages.
4.  Indkomne forslag.
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer. ( I henhold til § 7 og § 11).
     Opstillede kandidater præsenterer sig selv med valgprogram for generalforsamlingen.
     Kandidater skal således principielt selv være tilstede på generalforsamlingen.
     Ved lovligt forfald som godkendes af generalforsamlingen (f.eks. sygdom) – kan kandidaten dog ved skriftlig
     fuldmagt bemyndige et andet medlem af foreningen til at repræsentere sig. Derefter afstemning.
6.  Eventuelt.


§7         BESTYRELSEN

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Flertallet af bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift ifølge disse vedtægter samt efter retningslinier vedtaget af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af fire medlemmer valgt på generalforsamlingen samt et medlem udpeget af ungdomsskytterne.
Desuden vælges to suppleanter som har møde- og taleret til bestyrelsesmøder, men som kun indtræder med stemmeret, ved forfald blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Ved afstemning med stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, hvoraf det skal fremgå at bestyrelsen kun er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer inkl. suppleant er tilstede.
Suppleanter vælges på generalforsamlingen hvert år.
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at der hvert år skiftevis er to medlemmer på valg, dette for at sikre en glidende udskiftning af bestyrelsesmedlemmer og kontinuitet i den daglige drift.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen.
Foreningen tegnes af formanden eller næstformand og bestyrelsesmedlem i forening.
Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000,- kræves dog underskrift af formand
og næstformand i forening.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. 5000,- godkendes af
generalforsamlingen.

Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Intet enkelt bestyrelsesmedlem kan forpligte foreningen mundtligt eller skriftligt, medmindre et bestyrelsesmøde har bemyndiget medlemmet hertil. I tilfælde af kontrakter med tredjemand skal disse underskrives af flertallet af bestyrelsen, heriblandt den fungerende formand.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af specielle opgaver. Et sådant udvalg refererer direkte til bestyrelsen.
Bestyrelsesmøder ledes enten af formanden eller en af bestyrelsen valgt mødeleder.

 

§ 8        PROTOKOL

Over det på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder passerede skal der føres protokol.
Generalforsamlings protokollen underskrives af dirigent og møde sekretær.
Bestyrelsesmødets referat oplæses og godkendes mundtligt som sidste punkt på bestyrelsesmødets dagsorden, og fremlægges skriftligt på første efterfølgende bestyrelsesmøde, hvor det underskrives af bestyrelsen. Protokollerne opslås i fotokopi på foreningens opslagstavle så snart de foreligger i renskrevet stand, påtegnet uden ansvar.


§ 9        KARANTÆNE OG EKSKLUSIONSREGLER
Bestyrelsen kan idømme et medlem karantæne (såvel vedr. træningsmuligheder, som stævne - deltagelse) for et nærmere angivet tidsrum, såfremt bestyrelsen skønner at et medlem ved sin væremåde eller handling, er til skade for foreningen eller et andet medlem af foreningen. Ved en særlig grov foreteelse kan medlemmet ekskluderes af foreningen – dog mod tilbagebetaling af kontingent for den resterende del af kontingent- halvåret. En sådan beslutning om sanktion kræver dog enstemmighed herfor i bestyrelsen og kan ankes på førstkommende generalforsamling.
Generalforsamlingens afgørelse kan ankes til DBSF.


§ 10      REGNSKAB
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Revisor påtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen, f.eks. ved opslag på foreningens opslagstavle.
Reglerne desangående fastsættes af generalforsamlingen. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Bestyrelsen udarbejder et budget for det følgende regnskabsår, som fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.


§ 11      REVISION
På den ordinære generalforsamling vælges to kritiske revisorer samt en revisor suppleant hvis muligt.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at gennemgå regnskab og bilag og skal inden generalforsamlingen gennemgå og påtegne regnskabet.


§ 12      VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vedtægtsændringer kan vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 13      EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftlig stiller krav herom. Indkaldelse skal ske på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling.


§ 14      OPLØSNING
Opløsning af foreningen kan kun besluttes hvis 3/4 af foreningens medlemmer stemmer for forslaget og der også på en ekstraordinær generalforsamling 14 dage senere er ¾ af de fremmødte, som stemmer for opløsning af foreningen. Evt. materialer skal ved opløsning gå til Dansk Bueskytte Forbund (DBSF), medens evt. midler skal gå til ungdomsarbejdet i faaborg-Midtfyn Kommune, primært til foreninger som optager unge bueskytter.

Ovenstående vedtægter er godkendt af ” Midtfyns Bueklubs” bestyrelse d. 18/6-96.
Vedtægtsændringer godkendt på generalforsamling februar 1999.
Vedtægtsændringer godkendt på generalforsamling marts 2000.
Vedtægtsændringer godkendt på generalforsamling marts 2009.
Vedtægtsændringer godkendt på generalforsamling marts 2010.